Affordable Access

Metody zajištění redundance v počítačových sítích / Methods of Ensuring Redundancy in Computer Networks

Authors
  • Pijáček, Jiří
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou redundantního zapojení síťových prvků dvou výrobců Cisco a Huawei. Práce se zabývá popsáním různých technik na linkové a síťové vrstvě. V práci jsou zmíněny otevřené průmyslové standardy i proprietární technologie, které budou navzájem porovnány. Praktická část se věnuje zapojení a ověření kompatibility v laboratorních podmínkách. Bude také provedeno zapojení dvou proprietárních technik, které budou navzájem spolupracovat. Práce by měla sloužit jako ucelený studijní materiál pro redundantní zapojení různých výrobců Cisco a Huawei. / This diploma thesis deals with the redundant connection of two network elements manufacturers Cisco and Huawei. The thesis deals with the description of different techniques on the data link layer and network layer. In the work are mentioned open industry standards and proprietary technologies that will be compared to each other. The practical part deals with integration and verification of compatibility in laboratory conditions. It will also involve the involvement of two proprietary techniques that will work together. The work should serve as a comprehensive study material for the redundant involvement of various Cisco and Huawei manufacturers. / 440 - Katedra telekomunikační techniky / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times