Affordable Access

Mellan effektivitet och arbetsglädje : - En kvalitativ studie om människors uppfattning av automatisering i digitala arbetsmiljöer / Between Efficiency and Job Satisfaction : – A Study of People’s Perceptions of Automation in Digital Work Environments

Authors
  • Andersson, Therese
  • Wimmerberg, Alice
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Automatiseringen på den svenska arbetsmarknaden förväntas ersätta befintliga yrken och arbetsuppgifter, samtidigt som den väntas skapa nya arbetstillfällen. Processautomatisering kan ses som ett inledande steg i en process där tekniken går delvis eller helt av sig själv. Ofta ersätter processautomatisering sådana arbetsuppgifter som är vardagliga, rutinmässiga och repetitiva. Den tekniska utvecklingen skapar också nya villkor för arbete och påverkar arbetsmiljön. Kunskaper om arbetsmiljöaspekter är därför av vikt och bör inkluderas vid planering, utformning, utveckling och införande av teknik i ett arbetssammanhang. På så sätt kan nya arbeten utformas som präglas av effektivitet, säkerhet, arbetstillfredsställelse, hälsa och hållbarhet. Detta kan i sin tur hjälpa arbetstagare och arbetsgivare att använda tekniken på ett sätt som främjar både organisationen och dess anställda.   Den kunskapsluckan som har identifierats är att inte tillräckligt många studier undersöker hur arbetstagare uppfattar att deras digitala arbetsmiljö påverkas av processautomatisering. Allt fler studier undersöker i stället i vilken mån arbetstillfällen skapas eller tas bort, samt inom vilka yrkesgrupper. Syftet med denna undersökning var därför att åskådliggöra hur automatiserade processer påverkar arbetstagares digitala arbetsmiljö. I denna studie syftar digital arbetsmiljö i huvudsak till tre aspekter: 1) de tekniska delarna av ett system, 2) anpassning till människan och 3) systemets påverkan på arbetsuppgifter.    Resultatet visar att processautomatiseringstjänsten för idag används till incidentanmälningar, beslutsfattande, beställningar, personalhantering, utvärdering av arbetsmetoder, målsättningar, uppföljningar och investeringsprocesser. Emellertid påverkar tekniska störningar den digitala arbetsmiljön, så som när ett program behöver uppdateras under dagtid eller när systemet ligger nere. Vad gäller hur väl systemet är anpassat till människan så visade det sig att det fanns en uppfattning om att det fanns en brist på användarvänlighet då systemet upplevdes som svårnavigerat och omoget. Det fanns också en uppfattning om att systemet var enkelt med minimala klick. Processautomatisering har underlättat för anställda att utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som det ställs högre krav på en teknisk kompetens och en komplexitet i en del av arbetsuppgifterna. / Automation in the Swedish labor market will replace existing jobs and tasks but will also create new opportunities for the workforce. Process automation, which involves technology working partially or completely on its own, often replaces routine and repetitive work. Technological advancements create new conditions for the labor market and influences the work environment. When planning, designing, developing and implements new technology in a working context, it is most important to include knowledge regarding the work environments aspects. This approach can create new workforce opportunities while improving efficiency, security, job satisfaction, health, and the sustainability. Additionally, it can assist employees and employers in utilizing technology in a way that benefits both the organization and its workforce.    Previous studies have shown a knowledge gap regarding how employees perceive the impact of process automation on their digital work environment. Existing research primarily focuses on the emergence or absence of new work opportunities and their distribution among different working groups.  This study aims to address this gap by examining how process automation specifically affects the employees' work environment. The digital work environment is conceptualized in this study by considering three key aspects: 1) the technical components of the systems, 2) the adaption of the systems to human users, and 3) the influence of the systems on work assignments.    The result of this study shows that the process automation service is currently utilized in various aspects of work, including incident reporting, decision making, orders, managing employees, evolution of work methods, goal settings, follow-ups, and investment processes. However, technical disruption has an impact on the digital work environment, such as system updates during working hours or system downtime. Regarding the system's adaptability to human use, participants perceived a lack of user-friendliness, finding the system difficult to navigate and immature. On the other hand, they also perceived the system as simple, requiring minimal clicks. Process automation has improved employees' task performance but has simultaneously increased the demand for technical competence and complexity in certain tasks.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times