Affordable Access

Medieskandal? : En studie av två svenska nyhetstidningars förmedling av de inledande skeendena i Jacksonrättegången

Authors
  • Nicolaou, Helena
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ studie av två svenska nyhetstidningars förmedling av de inledande skeendena i Jacksonrättegången. Jag analyserar om rättegången är en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans kriterier. Följande frågeställningar besvaras: Är Jacksonrättegången en medieskandal enligt James Lull och Stephen Hinermans kriterier? Om det är en skandal, hur förhåller sig den till Tomlinsons teori om den globaliserande skandalen? Hur har media konstruerat berättelsen kring Jacksonrättegången och hur förbereds publiken inför rättegången? Hur förhåller sig förmedlingen av Jacksonrättegången till det offentliga och det privata? Vad finns det för nyhetsvärderingar i förmedlingen av Jacksonrättegången? Vad finns det för likheter och skillnader mellan de utvalda nyhetstidningarnas sätt att förmedla Jacksonrättegången? Teori I teoridelen används Lull och Hinermans kriterier på vad en medieskandal är samt teorier om medieskandaler enligt Thompson och Tomlinson. I narratologiavsnittet ligger fokus på berättarteknik med språk, dramaturgi och vinkling samt ett avsnitt om nyheter som berättelser där Bird och Dardennes beskrivning används. Ett avsnitt handlar om teorin offentligt/privat enligt Habermas och Thompson. Kriterier på nyhetsvärdering är även en del av teoriavsnittet. Material och metod Materialet utgörs av artiklar hämtade från Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioden 1 december 2004 till 1 mars 2005. Metoden är en kvalitativ analys av utvalda artiklar rörande Jacksonrättegången. Metoden har sin utgångspunkt i de teoretiska analysverktygen som presenteras i teorikapitlet. I material- och metodkapitlet finns ett avsnitt om prestigepress kontra tabloidpress samt ett avsnitt om källkritik. Sammanfattande konklusioner Enligt Lull och Hinermans kriterier har jag kommit fram till att Dagens Nyheter inte är med och skapar en medieskandal. De befinner sig istället på metanivå och rapporterar om rättegången som en medieskandal till skillnad från Aftonbladet som deltar i medieskandalen. Jacksonrättegången är en lokal händelse som förflyttats till de svenska nyhetstidningarna. Resultatet av analysen visar även att förmedlingen av Jacksonrättegången skiljer sig åt i de båda nyhetstidningarna då Aftonbladet lägger större fokus vid händelsen och den får en följetongskaraktär. Aftonbladet bygger upp förmedlingen av Jacksonrättegången som ett narrativ med en början och en mitt. Eftersom rättegången pågår går det inte att uttala sig om slutet. De förbereder därmed läsarna på att rättegången ska äga rum genom att publicera artiklar innan rättegången vilket Dagens Nyheter inte gör. Dagens Nyheters förmedling sker oftast i form av korta rapporter. Dramaturgi används i båda nyhetstidningarna även om Aftonbladet lägger större fokus på det. Aftonbladet använder sig i större utsträckning av vinkling i form av personifiering. Förmedlingen av Jacksonrättegången rör sig främst inom den privata sfären eftersom det Jackson anklagas för begåtts i intimsfären. Dagens Nyheter uttrycker sig mer försiktigt medan Aftonbladet gräver sig djupt ner i intimsfären. Jacksonrättegången uppfyller kraven för nyhetsvärdering bl.a. genom att vara en färsk nyhet som handlar om ett eventuellt brott begått av en känd person, men Aftonbladet cirkulerar nyheten i större omfattning än Dagens Nyheter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times