Affordable Access

Med språkstörning på Gymnasiet : Elevers uppfattningar av sin skolsituation

Authors
  • Ramström, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Forskning visar på att det är svårt för elever med språkstörning att ta till sig undervisningen i skolan. Deras svårigheter kan te sig på olika sätt, men det är vanligt med svårigheter kring att tänka språkligt, läsa och skriva. Behovet av stöd är stort och skolan är skyldig att anpassa undervisningen efter elevernas och behov. Många lärare är dock osäkra på hur de ska tillmötesgå dessa elevers olika behov. Genom denna uppsats undersöker jag hur elever uppfattar sin skolsituation på gymnasiet samt vilket stöd de upplever att de är hjälpta av. Det framkommer att eleverna uppfattar diagnosticeringen på olika sätt. En del beskriver den som en möjlighet medan andra uppfattar den som ett hinder. De svårigheter eleverna upplever i skolan gäller läsning, skrivning, ordförståelse samt trötthet. Beroende på vilket behov eleverna har och vad skolan erbjuder så använder de sig av olika stöd i skolan. Det handlar om speciallärare, tekniska hjälpmedel och lyhörda ämneslärare. / Research shows that it is difficult for students with language disturbance to attend school classes. Their difficulties can teem in different ways, but it is common with difficulties in thinking linguistically, reading and writing. The need for support is large and the school is obliged to adapt the teaching to students and needs. However, many teachers are uncertain how to accommodate these students' different needs. Through this essay, I investigate how students perceive their school situation in high school and what support they feel they are helped by. It appears that the students perceive the diagnosis in different ways. Some describe it as an opportunity while others perceive it as an obstacle. The difficulties students experience in school concerns reading, writing, word understanding and fatigue. Depending on the needs of the students, they use different support in school. It is about specialist teachers, technical aids and attentive subject teachers.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times