Affordable Access

Med hedern som insats - hedersrelaterat våld i Sverige och Turkiet

Authors
  • Boularbah, Zuraiya Longdewa
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Hedersrelaterat våld har inga gränser. Det sker inte endast i ett land, av ett folk med en specifik etnicitet, kultur eller religion. Hedersrelaterat våld existerar världen runt, även i Sverige. Mordet på Fadime Sahindal fick internationell uppmärksamhet och folk var i chock, speciellt den svenska regeringen som länge försökte förneka våldets existens i vårt avlånga jämställda land. Hedersrelaterat våld är en kategori av våld som i de flesta fall drabbar unga kvinnor som vägrar att infinna sig i familjens eller släktens normer och regler. Forskningens syften är att jämföra det hedersrelaterade våldet i Sverige och Turkiet samt att undersöka förklaringarna till fenomenet. Målet är även att undersöka rättsväsendet i de båda länderna gällande hedersrelaterat våld och titta på hur olika organisationer arbetar för att motverka att fler kvinnor blir utsatta för våldet. Feministisk teori är ett verktyg som genomgående har använts i undersökningen och materialet är hämtat både från biografier och intervjuer som genomförts både i Sverige och i Turkiet. Regeringarna i både Sverige och Turkiet måste tydligt ta bättre ansvar för hedersproblematiken och inte lägga det i händerna på hjälporganisationerna. I Turkiet finns det alldeles för få kvinnoorganisationer för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och i Sverige är boendena överfyllda och kvinnor blir nekade skyddat boende på grund av för få platser. Även polis och socialstyrelsen har fått kritik för deras otillräckliga arbete inom hedersproblematiken. Målet är att det inte skall finnas kvinnojourer, men i dagens läge verkar det som att det bara behövs fler. Det är något som inte stämmer, både i Sverige och i Turkiet. / Honor-related violence has no boundaries. It does not only occur in a particular country or is associated with one specific ethnicity, culture or religion. Honor-related violence exists around the world, even in Sweden. The murder of Fadime Sahindal received international attention and people were in shock, especially the Swedish government which for a long time had tried to deny that such violence existed in our long-standing country of equality. Honor-related violence is a category of violence which in most cases affects young women who refuse to assimilate to their families’ or relatives’ norms and rules. The research objectives are to compare honor-related violence in Sweden and Turkey as well as investigating the reasons for the phenomenon. The aim also includes investigating the judiciary system in both countries regarding honor-related violence and looks at how different organizations work to counter more women from becoming victims of honor-related violence. Feminist theory is a tool which has been used consistently in the investigation and the analyzed information was taken from biographies and interviews which were conducted in Sweden and Turkey. The governments of Sweden and Turkey must clearly take more responsibility for the honor-related violence problem rather than leaving the problem in the hands of charitable organizations. In Turkey, there are far too few women organizations for women exposed to honor-related violence while in Sweden, shelters are overflowing and women are denied accommodation because of too few places. Even the police and authorities have received criticism for their inadequate work towards dealing with honor-related violence. The aim should be for creating a society where there is no need for women shelters; however, with the current situation, it seems that even more are needed. There is certainly something wrong occurring both in Sweden and Turkey. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times