Affordable Access

Med ambitionen om en cirkulär, vinstdrivande och miljömässig strategi : En kvalitativ fallstudie av IKEA Sveriges externa kommunikation

Authors
  • Böhm, Anna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Problemformulering och syfte: Med den nuvarande konsumtionstakten av konsumenter i dagens samhälle påverkas jorden och klimatet, därmed måste produktföretag ta ett miljömässigt samhällsansvar så kunder kan konsumera hållbart inom planetens gränser. Syftet med denna studie är därför att undersöka och analysera hur IKEA Sverige kommunicerar sina miljömässiga CSR-initiativ. Studien undersöker hur IKEA som produktföretag balanserar deras vinstdrivande kärnverksamhet med att inte bidra till dagens överkonsumtion. Metod och material: I studien används en kvalitativ innehållsanalys med specifikt dataanalys som analysmetod. Materialet består av texter från IKEA:s hållbarhetsrapport och pressmeddelanden från 2020. Huvudresultat: Resultatet visar att IKEA:s CSR-kommunikation till stor del består av envägskommunikation, med inslag av interaktion mellan företaget och konsumenter i olika miljömässiga initiativ. Resultatet visar även på att IKEA:s miljömässiga kommunikation kopplat till företagets CSR-initiativ, fokuserar till stor del på att påverka och förändra konsumenternas konsumtion i en mer hållbar riktning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times