Affordable Access

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt och betongbeläggning norr om Uppsala : mätningar med personbil och lastbil / Measurement of fuel consumption on asphalt and concrete pavements north of Uppsala : measurements with light and heavy goods vehicle

Authors
  • Hultqvist, Bengt-Åke
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

För att öka kunskapen om hur olika typer av vägbeläggningar påverkar bränsleförbrukning har VTI fått i uppdrag att undersöka detta längs väg E4 utanför Uppsala. Motorvägen är där belagd med två olika beläggningstyper som slitlager, asfalt och betong. Undersökningen omfattar mätningar med både personbil och tung lastbil. Resultaten av de första personbilsmätningarna under juni 2008 visade på en signifikant skillnad mellan bränsleförbrukning på asfalt- respektive betongbeläggning där förbrukningen var 1,1 procent lägre på betongbeläggningen (Jonsson och Hultqvist, 2008). Föreliggande undersökning syftar till att utröna om skillnaden fortfarande kvarstod i juni 2010 efter ytterligare två års trafik på exakt samma sträckor. Undersökningen har också utökats med bränslemätningar för tung lastbil. Om det finns en mätbar skillnad i bränsleförbrukning mellan de två beläggningstyperna bör detta ingå när man gör kalkyler av olika beläggningars livscykelkostnader, exempelvis vid val av beläggningstyp för olika vägobjekt. Sträckornas geometri och ytegenskaper dokumenterades med mätbil, Road Surface Tester (RST). RST-mätningen visade att asfaltsträckorna och betongsträckorna hade ungefär samma längdprofil. Jämnheten i längsled var något sämre på betongsträckorna, medan spårdjupet var något större på asfaltsträckorna. En annan skillnad var sträckornas makrotextur som var betydligt grövre på asfaltsträckorna. Resultaten från personbilsmätningarna 2010 visade att bränsleförbrukningen fortfarande var 1,1 procent lägre på betongbeläggningen jämfört med asfaltbeläggningen. Denna skillnad fastställdes vara statistisk signifikant genom analysmetoden T-test. / In order to increase knowledge of how fuel consumption corresponds to pavement type, the Swedish Road and Transport Research Institute was consulted to investigate the difference between an asphalt and a concrete pavement. Measurements were made north of Uppsala, Sweden, where a highway stretch includes both of the pavements. The study involved both light and heavy goods vehicles. In June 2008, results from a previous study showed a significant fuel consumption difference for light vehicles driven on bituminous and concrete road surfaces. Fuel consumption was 1.1per cent lower on the concrete surfacing (Jonsson och Hultqvist, 2008). The aim of the current study was to determine if this difference remained, in June 2010, after two more years of traffic and operation. The investigation was also expanded to determine any effect on heavy goods vehicle fuel consumption. If there is noticeable difference in vehicle fuel consumption on the two pavement types, the difference can be used during life cycle cost calculations and help determine the choice of pavement material.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times