Affordable Access

Meningsskapande miljöer : - en studie om förskollärares syn på innemiljön och dess påverkan på barnet / Meaningful environment : - a study about pre-school teachers view of the indoor environment and its influence on the child

Authors
  • Månsson, Johanna
  • Nylander, Ida
  • Olofsson, Åsa
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med vår studie är att få en inblick i om förskollärare är medvetna om hur de utformar innemiljön på förskolan och vilken barnsyn som speglar sig i deras pedagogiska miljö. Vi vill veta om förskollärarna utformar miljön så att den lockar till meningsskapande aktiviteter för varje barn. Frågeställningar: Vad har förskollärarna för tankar kring den pedagogiska miljön på förskolan? Vilken barnsyn speglas i de pedagogiska miljöerna? Hur utformar förskollärarna miljön så att den lockar till meningsfulla aktiviteter för varje barn? Uppsatsen tar sin huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i det postmoderna perspektivet. Studien bygger på data bestående av sex intervjuer med förskollärare och observation av innemiljöerna på de förskolor som de är verksamma i. Vårt resultat visar att förskollärarnas tankar och barnsyn speglar sig i miljön. Miljön bör vara föränderlig och barnens intressen samt behov ska vara utgångspunkten vid utformningen. Detta för att varje barn ska hitta någon aktivitet som är meningsfull för dem. / The purpose of our study is to get an insight into if the pre-school teachers are aware of how they design the indoor environment at the pre-schools and which child perspective is reflected in their pedagogical environment. We want to know if pre-school teachers design their environment so that it invites to meaningful creativity and activity for each child. Questions: What thoughts do the pre-school teachers have regarding the pedagogical environment at the pre-school? Which child perspective is reflected in the pedagogical milieus/environments? How does the pre-school design the environment so that it invites to meaningful creativity and activity for each child? The paper takes its primary theoretical starting point in the postmodern perspective. The study is based on data from six interviews with pre-school teachers and observations of their pre-schools’ indoor environment. Our result shows, that the pre-school teachers’ thoughts and child perspective are reflected in the environment. It should be in constant change, and the child’s interests and needs should be the primary focus in the design of the environment. Each child needs to get the possibility to find some activities which can develop them.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times