Affordable Access

Měření spokojenosti zákazníků franšízových čerpacích stanic / Customer Satisfaction Measurement of Franchise Petrol Stations

Authors
  • Ptáček, Martin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků franšízových čerpacích stanic. Cílem bylo měření spokojenosti zákazníků a objasnění konkrétních faktorů, které ovlivňují zákazníky při výběru určité čerpací stanice. Jednalo se o zákazníky čerpací stanice sítě Benzina a čerpací stanice sítě EuroOil ve Valašských Kloboukách. V práci je popsán koncept zákazníka, charakterizováno pojetí služeb a obecná intepretace marketingového výzkumu. Dále je charakterizován trh čerpacích stanic v České republice, vysvětlen klíčový pojem franšízing a jsou představeny vybrané čerpací stanice Benzina a EuroOil. Marketingový výzkum byl proveden formou elektronického dotazníkového šetření, individuálních, částečně řízených hloubkových rozhovorů a strukturovaným pozorováním. Takto získaná data od zákazníků obou stanic byla následně analyzována a vyhodnocena. Podle výsledků výzkumu jsou zákazníci s čerpacími stanicemi velmi spokojeni, zejména s nabídkou pohonných hmot a jejich cenou, vystupováním obsluhy stanic či doplňkovými službami. Připomínky zákazníků byly směřovány často na nabídku občerstvení a nápojů nebo čistotu toalet. Přestože si zákazníci raději pro nákup vyberou čerpací stanici Benzina, ani jedna ze stanic není konkurencí ohrožena. Z těchto důvodů byly zpracovány návrhy a doporučení pro obě čerpací stanice, které jsou zaměřeny hlavně na zvýšení povědomí o věrnostních programech stanic, čistotu toalet či nabízený sortiment. / The thesis deals with the measuring customer satisfaction of franchise petrol stations. The aim was to measure customer satisfaction and clarify specific factors that affect customers when choosing a particular petrol station. These were customers of the petrol station of the Benzina network and the petrol station of the EuroOil network in Valašské Klobouky. The thesis describes the concept of the customer, characterizes the concept of services and the general interpretation of marketing research. Furthermore, the market of petrol stations in the Czech Republic is characterized, the key concept of franchising is explained and selected petrol stations Benzina and EuroOil are introduced. Marketing research was conducted in the form of an electronic questionnaire survey, individual, partially controlled in-depth interviews and structured observations. The data obtained in this way from the customers of both stations were subsequently analyzed and evaluated. According to the results of the research, customers are very satisfied with the petrol stations, especially with the offer of fuels and their price, the performance of the station staff or additional services. Customer comments were often directed to the offer of refreshments and drinks or the cleanliness of toilets. Although customers prefer to choose a Benzina petrol station for their purchase, none of the stations is endangered by competition. For these reasons, proposals and recommendations were prepared for both petrol stations, which are focused mainly on increasing awareness of station loyalty programs, toilet cleanliness or the offered assortment. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times