Affordable Access

Matematikundervisning i förskolan och förskollärarens roll : En intervjustudie med åtta verksamma förskollärare

Authors
  • Bahi, Rasha
  • Rajab, Nour Elhouda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Elevers svårigheter i ämnet matematik i skolan och framgången av det pedagogiska och didaktiska innehållet i förskolan i andra länder har gett inspiration att förskolan att erbjuda undervisning i matematik. År 2018 fick förskolan en ny läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö 18, där förskollärare har ett tydligt ansvar i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att skapa mer kunskap om vad som karaktäriserar matematikundervisningen i förskolan och hur förskollärare uppfattar sin roll i matematikundervisningen i förskolan. Detta undersöks genom en kvalitativ intervjustudie. De teoretiska perspektiven för studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin och Helenius (2018) tre dimensioner pedagogisk förklaring, pedagogers deltagande och situationsplanering som används som analysverktyg. Utifrån våra teoretiska perspektiv visar resultatet att matematikundervisning i förskolan karaktäriseras av målstyrda processer som kan vara både spontana och planerade. Matematikundervisningen i förskolan är grundad på lek där den bidrar till matematiklärande som betraktas som en förberedande grund inför barns framtida skolgång och livslånga lärande. Resultatet visar också vikten av professionella förskollärare och deras medvetenhet i matematikundervisning. Utifrån vårt empiriska material kunde vi identifiera fyra roller som förskollärare intar i förskolan: den uppmärksamma förskolläraren, den närvarande förskolläraren, den upptäckande förskolläraren och den mångfacetterade förskollärarrollen. Dessa roller är sammanflätade med varandra i praktisk handling och de kan vara av betydelse för förskollärares yrkesutövning där barnen betraktas som aktiva deltagare i matematikundervisningens process.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times