Affordable Access

Matematiksvårigheter : Anpassad undervisning

Authors
  • Andersson, Margareta
  • Svedling, Madeleine
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Astract: Syftet med vårt arbete var att undersöka hur lärare identifierade och tillgodosåg de behov elever med matematiksvårigheter har. Som metod valde vi kvalitativa intervjuer med frågor som hade strukturell utformning. Vi gjorde ett slumpmässigt urval av skolor i närliggande kommuner och begränsade oss att göra åtta intervjuer med lärare i årskurs 1-6. Resultatet blev att lärare bemötte elever med matematiksvårigheter på olika sätt. Skillnaderna fanns i vilken omfattning de arbetade med konkret material, gav dem mer tid i form av grupptimmar och arbetstakt för att hinna befästa kunskapen samt tillgång till speciallärare. Lärarna dokumenterade eleverna genom egna anteckningar och former av checklistor, portfolio, IUP (Individuella Utvecklings Planer) och i utvecklingssamtalen, där behov av särskilt stöd till eleven uppkom även utmynnade i åtgärdsprogram.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times