Affordable Access

Marketingový průzkum trhu se spodním prádlem v ČR / Marketing Research of Lingerie in the Czech Republic

Authors
  • hokrová, simona
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá průzkumem trhu se spodním prádlem v České republice. Cílem práce je zmapovat a zorientovat se v nákupním chování spotřebitelek na tomto trhu a zjistit, jaké jsou jejich preference. V teoretické časti jsou popsány základy fungo-vání marketingu s ohledem na trh se spodním prádlem. V praktické časti jsou vy-hodnoceny otázky obsažené v kvantitativním dotazníkovém šetření a jsou zde uve-deny také rozhovory s návrhářkami spodního prádla působícími na českém trhu. Na tuto část navazuje shrnutí výsledků s ohledem na výzkumné otázky společně s ná-vrhem nabídky a marketingové strategie pro nově vznikající e-shop se spodním prádlem. / This bachelor theses deals with the lingerie trade in the Czech Republic. The main objective is to conduct a marketing research about consumer behaviour on this market and their preferences. The theoretical part focuses on basic marketing prin-ciples regarding the lingerie trade. In the practical part the results of the question-naire are analysed as well as interviews with Czech lingerie designers operating on the local market. This part is followed by summary of the results of main research questions together with suggestions of supply and marketing strategy for new lin-gerie online brand.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times