Affordable Access

Marketingový management Rádia Relax / Marketing Management of Radio Relax

Authors
  • merta, antonín
Publication Date
Jun 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se bude zabývat analýzou marketingového managementu konkrétního rádia s přesahem do vybraných pojmů marketingu a managementu s cílem určit možné optimalizace procesů pro budoucnost Rádia Relax. Teoretická část zobrazuje základní pojmy z oblasti marketingu a marketingového managementu čerpané z dostupných literárních a internetových zdrojů, dále marketingové postupy, marketingový a komunikační mix a v neposlední řadě marketingové strategie. Praktická část je založena na analýze elektronických dat, dokumentů, informací získaných pomocí marketingových metod jako jsou analýzy SWOT, PESTLE, dostupných informací o rádiích a krátkém dotazníkovém šetření a následném doporučení, co je potřeba změnit pro dosažení lepší optimalizace a zkvalitnění služeb Rádia Relax vzhledem ke konkurenci. / The bachelor's thesis will deal with the analysis of marketing management of a specific radio with overlap into selected concepts of marketing and management to determine possible process optimizations for the future of Rádio Relax. The theoretical part shows the basic concepts of marketing and marketing management drawn from available literary and Internet sources, as well as marketing procedures, marketing, and communication mix, and, last but not least, marketing strategies. The practical part is based on the analysis of electronic data, documents, information obtained using marketing methods such as SWOT and PESTLE analysis, available information about radios, and a short questionnaire survey and subsequent recommendations on what needs to be changed to achieve better optimization and quality of Radio Relax services due to competition.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times