Affordable Access

Marketingový projekt pro školící systém středního managementu / The Marketing Project focused on The Training System of Middle Management

Authors
  • Lolková, Petra
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 31/08/2009 / LOLKOVÁ,P. Marketingový projekt pro školící systém středního managementu. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009, 36 s. Bakalářská práce, vedoucí Kočiščáková, P. V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou vytvoření vhodného marketingového projektu pro školící systém s názvem Efektivní výrobní proces, který je poskytován Katedrou mechanické technologie. Tento školící systém je určen především pro střední management, jak v rozboru ještě proberu podrobněji. Na začátku bakalářské práce provedu teoretický rozbor zadané problematiky a dále popíši daný školící systém z hlediska času trvání, ceny, náplně přednášek atd.. Pro daný kurz charakterizuji cílového zákazníka. V následujícím bodě provedu charakteristiku trhu, tedy jeho určitou segmentaci eventuálních zákazníků do homogenní skupiny, která bude mít stejné potřeby. Zhodnotím trh pomocí analýzy současného stavu trhu z hlediska konkurence a konkurenčních kurzů. Vytvořím vlastní návrh či návrhy řešení dané problematiky tzn. vytvoření vlastního marketingového a komunikačního mixu. V závěru zhodnotím práci a to hlavně její přínosy. / LOLKOVÁ, P. The Marketing Project focused on The Training System of Middle Management. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Fakulty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 36 p. Bachelor Thesis, head: Kočiščáková, P. The scope of this bachelor thesis is to create an applicable marketing project for a training system called the Efficient Production Process, which is offered by the Department of Mechanical Technology. This trainging system is primarily intended for middle management as it is described further in more detailed way. At the beginning of this bachelor thesis, a theoretical analysis of the scope is done, further is the training system described from perspectives of duration, price, scope of lectures etc. The target customer for the training system is specified. In the next part, the market characteristcs is provided – a segmentation of prospective customers into a homogenous group with similar needs. The current market status is also analysed from perspectives of competitors and competitive training systems. Own proposals of solution of marketing/communication mix are provided. Finally, this bachelor thesis and especially its benefits are reviewed. / 345 - Katedra mechanické technologie / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times