Affordable Access

Návrh marketingového mixu webové a designové společnosti / The Marketing Mix Concept for the Web & Design Company

Authors
  • Ščuková, Martina
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 01/09/2009 / Cílem mé práce bylo navrhnout marketingový mix společnosti Pixelhouse s. r. o., zabývající se webovým a grafickým designem, na základě analýzy postojů zákazníků společnosti. V mé práci jsem se soustředila na problematiku marketingového mixu služeb a charakterizovala prostředí společnosti pomocí Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil. Analýza postojů zákazníků byla provedena pomocí vyhodnocených sekundárních a primárních dat. Závěrečný návrh marketingové mixu („7P“) je aplikovatelný do reálného chodu společnosti. / The aim of my thesis was to devise the Marketing Mix for the Web & Design Company Pixelhouse s. r. o. The marketing mix concept I followed out on the basis of analysis customer´s attitudes. In my thesis I focused on the problems of the marketing mix of services. Then I characterized company´s surrounding through the use of Porter´s analysis of 5 competitive forces. Customer´s attitudes was analyzed by means of secondary and primary data. The closing marketing mix concept („7P“) is applicable to the real run of company. / Prezenční / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times