Affordable Access

Analýza marketingového mixu čerpací stanice / Marketing Mix Analysis of the Petrol Station

Authors
  • Balická, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je problematika analýzy marketingového mixu, zahrnující teoretické přiblížení souvisejících pojmů a jejich praktickou aplikaci při analýze marketingového mixu čerpací stanice Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu marketingového mixu konkrétní čerpací stanice EuroOil a navrhnout možná doporučení k jeho zefektivnění, která by přispěla k vyšší spokojenosti zákazníků čerpací stanice. Primární data byla získávána metodou dotazování, formou tištěného dotazníku předávaného respondentům přímo na čerpací stanici a metodou pozorování autorkou bakalářské práce. Data získána prostřednictvím dotazníku byla zpracována v programu Microsoft Office Excel 2016. Sekundární data byla získávána od nájemce čerpací stanice a od obsluhy, z internetových stránek společnosti a z výročních zpráv společnosti Čepro, a.s., které jsou veřejně přístupné na internetu. Na základě výsledků byly zjištěny nedostatky v prvcích marketingového mixu a doporučeny návrhy ke zlepšení stávající situace v rámci poskytování služeb, které mohou přispět k vyšší spokojenosti zákazníků. / The subject of this Bachelor thesis is the problems of Marketing mix analysis, including theoretical approach of related terms and their practical usage in Marketing mix analysis of the Petrol Station. The aim of the bachelor thesis is to analyze the current state of Marketing Mix of the particular petrol station EuroOil and to suggest prospective recommendations for its better efficiency, which would contribute to better contentment of the Petrol station customers. The primary data was collected by the questionnaire method, when a printed questionnaire was handed down to respondents directly at the petrol station and by method of observation by the author of the Bachelor thesis. The data acquired through the questionnaire was processed in Microsoft Office Excel 2016. The secondary data was obtained from the petrol station tenant and operating personel, from the company website and from annual reports of Čepro corp., which are publicly availabe on the Internet. Based on the findings, shortcomings in marketing mix elements were identified and suggestions were made to improve the current situation in the rendition of services, that can contribute to higher customer satisfaction. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times