Affordable Access

Analýza marketingové komunikace rozvozu pizzy / Marketing Communication Analysis of Pizza Delivery

Authors
  • Stopek, Jan
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je analýza a návrh nové marketingové komunikace firmy na trhu rozvozu pizzy a jídel. Práce je rozdělena na úvod, závěr a 5 hlavních kapitol. První dvě kapitoly této práce se zabývají stěžejními teoretickými východisky a charakteristikou zkoumaného podniku. Výzkumnou metodou je dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření je vyhodnoceno pomocí tabulek a grafů se slovním popisem. Na konci této práce jsou uvedeny návrhy a doporučení sloužící k vylepšení současné marketingové situace firmy a stručná finanční analýza. / The aim of this bachelor thesis is to analyze and design a new marketing communication of the company on the market of pizza and meals delivery. The thesis is divided into introduction, conclusion and 5 main chapters. First two chapters deal with the fundamental theoretical background and characteristics of the examined enterprise. The research method is a questionnaire survey. The questionnaire survey is evaluated using tables and graphs and verbal description. At the end of this thesis are given suggestions and recommendations for improving the current marketing situation of the company and then the brief financial analysis. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times