Affordable Access

Marketing botanické zahrady / Marketing of a Botanical Garden

Authors
  • vojáčková, alexandra
Publication Date
Jun 13, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na marketing specifického sektoru botanických zahrad. V teoretické části jsou nejdříve představeny role dnešních botanických zahrad a následně je popsán marketingový mix, v rámci kterého jsou vymezeny i některé základní marketingové pojmy. Důraz je kladen především na propagaci a komunikaci botanické zahrady a u jednotlivých komunikačních nástrojů jsou uvedeny příklady dobré praxe. Na závěr teoretické části je popsáno několik analýz prostředí (makro/mikro, vnitřní, SWOT). V praktické části je představena vybraná botanická zahrada (botanická zahrada Teplice) a poté je analyzován současný stav marketingového mixu včetně analýz prostředí představených v teoretické části. Cílem práce je na základě těchto poznatků navrhnout doporučení pro obohacení stávající marketingové komunikace. / The bachelor thesis is focused on the marketing of a specific sector of botanical gardens. The theoretical part firstly introduces the roles of present botanical gardens and subsequently the marketing mix is described, within which a few fundamental marketing terms are also defined. The emphasis is mainly on the promotion and communication of a botanical garden and along with each communication tool there is also a practical example. Finally, several environment analyses are described (macro/micro, internal, SWOT). In the practical part the selected botanical garden (botanical garden of Teplice) is introduced and then the current marketing mix is analyzed, including the analysys of the environment described in the theoretical part. The aim of the thesis is to based on the findings propose suggestions for the improvement of the existing marketing communication.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times