Affordable Access

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil : buller, trafiksäkerhet och vägslitage

Authors
  • Haraldsson, Mattias
  • Jonsson, Lina
  • Ögren, Mikael
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna rapport är att beräkna marginalkostnader för buller, trafiksäkerhet och vägslitage för bussar och lätta lastbilar. Bullerkostnaderna beräknas med modellen Nord 2000 tillsammans med kalkylvärden från ASEK 5. Marginalkostnaden för trafiksäkerhet beräknas utifrån olycksstatistik i STRADA, en fördelning av trafikarbete mellan landsbygd och tätort samt kalkylvärden från ASEK 5. Marginalkostnaden för vägslitage beräknas genom att justera de värden för genomsnittliga tunga fordon som finns i ASEK 5. Justeringen görs utifrån antalet standardaxlar. För bussar beräknas antalet standardaxlar med hjälp av statistik från fordonsregistret, medan antalet standardaxlar hos lätta lastbilar beräknas utifrån fordonstypens maximala totalvikt. Marginalkostnaden för buller har differentierats på vägar med olika ÅDT och omgivning med olika tät befolkning. / The purpose of this report is to estimate marginal costs for noise, traffic safety and road wear and tear for buses and light trucks. The noise costs are computed using the Nord 2000 model together with values from ASEK 5. Marginal costs for traffic safety are estimated using accident information from STRADA, together with a distribution showing the shares of traffic in urban and non-urban areas and values from ASEK 5. The marginal costs for road wear and tear are computed by an adjustment of costs for average weighted vehicles from ASEK 5. The adjustment is based on the number of equivalent standard axle loadings. For buses the number of standard axles is computed using information from the road traffic registry. The number of standard axles on light trucks is computed using the maximum total weight of that vehicle category. The marginal cost for noise is differentiated between roads with various traffic load and roads with differently populated surroundings.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times