Affordable Access

Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land : En kritisk diskurs- och ideologianalys av Folkpartiet liberalernas integrationspolitik / Marginalisation has got a grasp on our country : A critical discourse and ideology analysis of the integration policy of the Liberal Party in Sweden

Authors
  • Rosén, Håkan
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna studie analyseras Folkpartiet liberalernas integrationspolitik utifrån deras motion Egenmakt, arbete och jämlikhet – Liberal integrationspolitik. Fokus ligger på hur de behandlar utanförskapet och de människor som anses leva i utanförskap. En brännpunkt när utanförskap diskuteras är etnicitet varför detta också ligger i denna undersöknings centrum. Vidare ligger intresset på hur deras liberala ståndpunkter i motionen kommer till uttryck. I analysen av det empiriska materialet använder jag mig av kritisk diskursanalys för att metoden inte uppfattar sig själv som politiskt neutral och är politiskt engagerad i social förändring, vilket jag finner väsentligt i en undersökning av ett politiskt dokument som säger sig eftersträva lika rättigheter och lika möjligheter och som riktar sig till alla människor som lever i utanförskap. För att analysera de liberala ideologiska ståndpunkterna i motionen använder jag mig även av kritisk ideologianalys. Båda dessa metoder fokuserar på maktfrågor. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien är socialkonstruktionism och postkoloniala studier. Socialkonstruktionismen innebär ett förhållningssätt till exempelvis etniciteter och kulturer som sociala konstruktioner skapade i interaktion människor emellan och vidare att samhällets påverkan är avgörande i konstruktionen av dessa kategorier. Postkoloniala studier utgår från att kolonialismens historiska processer fortfarande präglar världen och ävenledes synen på människor med annan etnicitet eller kulturell bakgrund än den vita västerländska bakgrunden. Det som jag anser visa sig tydligast, och som är den viktigaste slutsatsen i min undersökning, är Folkpartiet liberalernas ignorerande av det individualistiska perspektivet i diskussionerna kring utanförskap, kultur och etnicitet. Den individuella dynamiken och samhälleliga mångfalden som är fundamental i liberalismens ideologi får i folkpartiets naturalistiska kulturkonstruktioner inget utrymme.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times