Affordable Access

Zmapování systémů získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané organizaci / Mapping the Employee Recruitment and Selection Systems in a Chosen Organization

Authors
  • Kaščáková, Zuzana
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 23/08/2017 / Bakalářská práce je zaměřena na systém získávání a výběru zaměstnanců. První část této práce je orientována na teoretický popis získávání a výběru zaměstnanců. Ve druhé části je analyzován proces získávání a výběru ve vybrané organizaci pomocí metod dotazníkového šetření, rozhovoru, pozorování a analýzy interních dokumentů. Na základě vyhodnocení současné situace a zjištěných poznatků jsou navržena následující doporučení na zlepšení. Uveřejnění nabídek práce na sociálních sítích, zavedení odměn za doporučení zaměstnancem, zkvalitnění nabídky práce na stránkách organizace, stanovení jednotné doby zasílání výsledků o výběrovém řízení uchazečům, zařazení metody ukázek práce při výběrovém řízení na dělnické pozice, zavedení odborných testů nebo AC a zaznamenávání nákladů spojených s procesem získávání a výběru zaměstnanců. / The bachelor thesis is focused on the system of recruitment and selection of employees. The first part of this thesis is focused on the theoretical description of the recruitment and selection of employees. The second part analyzes the process of obtaining and selecting in a selected organization using questionnaire survey, interview, observation and analysis of internal documents. On the basis of an assessment of the current situation and findings, the following recommendations for improvement are proposed. Publication of job offers on social networks, introduction of rewards for employee recommendations, improvement of the job offer on the organization's website, determination of the uniform time of sending the results of the selection procedure to the applicants, inclusion of the sample of work samples in the selection procedure for the working position, introduction of professional tests or AC, With the process of recruiting and selecting employees. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times