Affordable Access

Zmapování procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci / Mapping the Employee Education and Development Process in a Chosen Organization

Authors
  • Rašner, Dušan
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému vzdělávání a rozvoje ve vybrané organizaci a návrh opatření vedoucí k větší efektivitě vzdělávacích aktivit pomocí dotazníkového šetření. Získané výsledky jsou konfrontovány se současnými vzdělávacími trendy a potřebami dané organizace. Teoretická část práce obsahuje souhrnný popis celého vzdělávacího procesu a rozvoje, jeho význam, použití jednotlivých vzdělávacích metod a vyhodnocení jejich efektivnosti. / Bachelor thesis is focused on the analysis of education and development system in the selected organization and proposal of measures leading to greater efficiency of educational activities via questionnaire. The results are compared with current educational trends and the needs of the organization. The theoretical part provides a comprehensive description of the whole educational process and the development of its significance, using various teaching methods and evaluation of their effectiveness. / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times