Affordable Access

Många är kallade men få är utvalda : En diskursanalytisk studie om mäns identitetsskapande utifrån kropp och snopp

Authors
  • Algotson, Martin
  • Köö, Martina
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Att penisen inte haft en betydande roll inom den socialpsykologiska forskningen rörande mäns identitetsskapande, samtidigt som manskroppen blivit en tydligare fokuspunkt i media och samhället de senaste åren, är utgångspunkten för denna studie. En studie som syftar till att se hur män konstruerar sin identitet utifrån sin kropp. I denna studie antogs ett diskursanalytiskt angreppssätt för att söka svar på hur män i åldern 20-30 år konstruerar sin identitet utifrån sin kropp med ett särskilt fokus på penisen och dess inverkan. Det utfördes åtta stycken semistrukturerade intervjuer, som transkriberades och kodades i programmet Nvivo. Utsagorna analyserades utifrån valda delar av olika diskursanalytiska angreppssätt och även Goffmans dramaturgiska perspektiv och hans teori om stigma, samt Butlers performativa idé om kön och Connells teori om hegemonisk maskulinitet. Analysen visade att männen i studien konstruerade sin identitet i förhållande till de upplevda rådande samhällsidealen. Samtliga av männen talade om vikten av att vara vältränad, ett kroppsligt tillstånd som ansågs högst eftersträvansvärt. Männen använde sig av olika diskursiva resurser när de talade om kroppen och när de talade om penisen. Penisens betydelse konstruerades utifrån dess funktion, och det var vid väldigt få sociala interaktioner som penisen hade en central roll för den uppvisade identiteten. / The fact that the penis haven’t had a central role in the social psychological field in aspect to men’s identity, although the male body has gotten more attention in media and the society as a whole, is the starting point for this study. We wanted to find out how Swedish males in the age of 20-30 years constructed their identities from their bodies and penises. The eight interviews that were conducted in a semi-structural way were analyzed by using parts of three different discursive analysis approaches, and also in aspect to Goffmans dramaturgical perspective and his theory about stigma, as well as Butlers performative idea about gender and Connells theory concerning the hegemonic masculinity. The analysis showed that the men constructed their identities in regards to what they thought was the prevailing ideals in society regarding the male body. All of the men talked about the importance of being fit, a bodily condition they strived to gain. The men used different discursive resources in their talk about the body and in their talk about the penis. Function was the main theme when it came to the penis and what it was used for, and it was in very few social interactions that the penis had a central role in the construction of the men’s identity.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times