Affordable Access

Analýza manažerské práce a rozvoj manažerů v organizaci / Managerial Job Analysis and Development of Managers in Organization

Authors
  • Kulišťáková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Diplomová práce se zabývá analýzou manažerské práce a rozvojem manažerů, a to konkrétně ve společnosti Profit banka. Předmětem diplomové práce bylo zjistit stávající stav v bankovní společnosti ze dvou dílčích hledisek, a to manažera a pracoviště. V rámci monitoringu výkonu práce manažera jsem využila časovou studii za pomoci náhodného pozorování a dále metodu zaměřenou na vizuální pracoviště manažera tzv. miniaudit pořádku a čistoty na pracovišti. Prostřednictvím snímku pracovního dne jsem zjistila stávající úroveň práce manažerů. Mým cílem bylo navrhnout taková opatření, která zvýší úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepší výkonnost týmu a efektivnost řízených procesů a činností. Diplomovou práci jsem rozdělila na tři části. První část objasňuje teoretická východiska zaměřená na poznatky z oblasti rozvoje manažerů – vymezuje základní pojmy, manažerské funkce, kompetence manažerů, time management, chyby v manažerské práci a procesy, metodu 5S a plýtvání v nevýrobních procesech. Ve druhé metodologicko-analytické části představuji Profit banku, vymezuji metodologii, kterou jsem následně využila pro diagnózu dosavadního rozvoje manažerů. V třetí části, na základě výsledků využitých metod jsem navrhla a doporučila možnosti pro další rozvoj manažerské práce ve společnosti do budoucna. / This thesis deals with the analysis of managerial work and managerial development, namely the Bank of Profit. The subject of this thesis was to determine the current state of the banking company of the two sub-points, and the manager's office. As part of monitoring work manager, I use the time study using a random observation and visual methods to the workplace manager called miniaudit order and cleanliness in the workplace. Through the work of film, I found the current level of work managers. My goal was to propose measures that will increase the percentage of decisions significantly improve team performance and efficiency-driven processes and activities. The thesis has been divided into three parts. The first part explains the theoretical basis of the findings focused on the development of managers - to define the basic concepts of managerial functions, responsibilities of managers, time management, mistakes in management and work processes, methods and 5S wasted in non-manufacturing processes. The second methodological analysis of present-Profit Bank, defines the method which I subsequently used for the diagnosis of the current development of managers. In the third part, on the basis of the results utilized methods I proposed and recommended options for the further development of managerial work in the company's future. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times