Affordable Access

Management ve sportu se zaměřením na řízení týmů / The Management in Sport with Coverage on Leading Teams

Authors
  • škabroud, radek
Publication Date
Feb 06, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je teoreticky popsat vybrané aspekty managementu ve sportu a zjistit, jaké povědomí o managementu ve sportu mají sportovci a jejich trenéři na regionální úrovni a co by chtěli, aby se změnilo či co by změnili oni sami. Tato práce je složena ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části vysvětluji pojmy jako například manažerské funkce, manažer, management ve sportu nebo jakou úlohu má v tomto oboru finanční management. Následující praktická část popisuje a analyzuje průzkum, který byl proveden jednak dotazníky pro fotbalové hráče na regionální úrovni a jednak rozhovory s vybranými trenéry. V každé z těchto částí se dané skupiny respondentů vyjadřují k tomu, co podle nich dobrý sportovní manažer potřebuje, jak dobře si podle nich počíná stát, který má také poměrně podstatnou úlohu v tomto oboru, nebo jaké jsou největší problémy v českém sportu obecně. Největším problémem je podle obou skupin respondentů špatná práce s mládeží, proto navrhuji možné řešení, podle kterého by se měly české fotbalové kluby zaměřit na fungování zahraničních klubů, které naopak mají práci s mládeží na vynikající úrovni (např. Ajax Amsterdam) a pokusit se o napodobení technik, které se v mládežnické akademii Ajaxu používají. / The aim of this bachelor thesis is to describe theoretically se-lected aspects of management in sport and to find out what aware-ness of management in sport athletes and their coaches have at regional level and what they would like be to changed or change themselves. This work consists of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part I explain terms such as managerial functions, manager, sport management or what role the financial management in this field plays. The following practical part describes and analyzes the survey, which was conducted by questionnaires for football players at the regional level and interviews with selected coaches. In each of these sections, the respondent groups comment on what they think a good sports manager needs, how well the state supports sport, as a relatively substantial stakeholder in the industry, or what the biggest problems in Czech sports are in general. The biggest problem is, according to both groups of respondents, poor work with youth, therefore I offer a possible solution, according to which Czech football clubs should focus on the functioning of foreign clubs, which work with youth at an excellent level (for example Ajax Amsterdam) and try to imitate techniques used in the Ajax Youth Academy.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times