Affordable Access

Řízení výkonu obchodních zástupců vybraného průmyslového podniku / Management of the Performance of Business Representatives of the Selected Industrial Enterprise

Authors
  • Fišerová, Radka
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou managementu, a to převážně jeho částí, kterou odborná literatura prezentuje pod pojmem řízení pracovního výkonu. Práce charakterizuje řízení pracovního výkonu jako systematický a plánovaný proces zlepšování pracovního výkonu podniku pomocí rozvíjení výkonu jedinců nebo týmů. Tato bakalářská práce je složena ze tří částí. V první teoretické části jde o vymezení pojmů počínaje od řízení lidských zdrojů, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovního výkonu. Nedílnou součástí je i metodika práce, typy výzkumu a charakter dotazování. Druhá část je zaměřena na podnik, ve kterém je prováděn výzkum. Je v ní uvedena stručná charakteristika, vznik, základní ekonomické údaje a předmět podnikání. V praktické a třetí části půjde o analýzu pracovní výkonnosti zaměstnanců v konkrétním podniku. Výkon zaměstnanců determinuje celá řada faktorů a zejména pak řízení, organizace, jejich schopnosti a motivace. Zaměřila jsem se na motivační faktory, které jsem analyzovala prostřednictvím dotazníku, abych získala relevantní data přímo od zaměstnanců. Výsledkem dotazování budou měřitelné preference obchodních zástupců v kontextu motivačních faktorů. Důraz je kladen na významné faktory z pohledu výkonu činností obchodních zástupců. Analýzou preferencí obchodních zástupců a validací hypotéz bude docíleno relevantních ukazatelů pro dílčí doporučení a zlepšení současné situace firmy. / Aim of my bachelor thesis are management topics, there is primarily described the part of management, which professional literature presents as a managing of working performance. The thesis describes managing of working performance as a systematical and planned process, which improves business performance by developing of team or individual performance. This bachelor thesis is divided into three parts. First theoretical part of thesis is focused on clarification of terms like managing of human resources, managing of working performance and evaluation of job performance. This part describes methodology of the work, types of survey and way of questioning. The second part of this bachelor thesis focus on the company where the the research is made. There are basic company characteristics included, its establishment, financial data and scope of the business. In practical part (third part) deales with analysis of employees job performance in specific company. Employee performance is determined by a number of factors, and in particular management, organization itself, their abilities and motivation. I have focused on the motivational factors, I have analyzed it through the questionnaire to get the relevant data directly from the employees. Output of the questionnaire will be measurable preferences of sales representatives in the context of motivation factors. Main focus is given to important factors in the performance of the activities of sales representatives. By analyzing the preferences of sales representatives and validating of hypotheses, relevant indicators will be obtained for partial recommendations and improvement of the current situation of the company. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times