Affordable Access

Människans bästa vän : En litteraturöversikt om hundar i vården / Man's best friend : A literature review about dogs in clinical care

Authors
  • Kiluk, Olivia
  • Hassan, Adam
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Bandet mellan hund och människa har visat sig vara betydelsefullt och det har redan tidigt visats att de har hälsofrämjande effekter på människor. Sjuksköterskans roll innefattar att främja hälsa och om hundar kan göra detta så talar det för att det finns utrymme för dem att användas i vården. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur hundar kan användas i vården och vilka effekter de har på patienter. Metod: Denna studie är utformad som en litteraturöversikt. Författarna har sökt efter vetenskapliga artiklar som svarar på syftet via databaserna Cinahl COMPLETE och PubMed. Författarna valde tolv artiklar till resultatet som analyserades genom att författarna läste dem både separat och gemensamt samt identifierade teman och subteman. Resultat: Analysen avseende användning av hundar i vården resulterade i två teman: Aktivitet och Närvaro. Temat Aktivitet beskriver hur hundar används i aktiviteter som är specifikt utformade för ett syfte. Temat Närvaro beskriver hur man har använt hundar som sällskap, där aktiviteten inte varit styrd men man har sett fördelar med bara hundens närvaro. Analysen avseende effekten hundar i vården har på patienter resulterade i tre teman: Fysisk hälsa, Psykisk hälsa samt Patientdeltagande. Dessa beskriver effekter som hundarna har haft på patienter. Dessa har uteslutande varit positiva. Diskussion: Litteraturöversiktens styrkor och svagheter med tillvägagångssättet i metoden diskuteras under Metoddiskussion. Under Resultatdiskussion diskuteras resultaten som har varit övervägande positiva för användningen av hundar i vården men i vissa fall var resultatet svagt. / Background:The bond between humans and dogs has shown to be important. Early studies have shown that they have health-promoting benefits on humans. The nurse’s role includes promoting health and if dogs can do so then that would suggest that we should use them in clinical care. Aim: The aim of this literature review is to investigate how dogs can be used in clinical care and what effects they have on patients. Method: This study was designed as a literature review. The authors searched for scientific articles which addressed the aim of the study, by using the databases Cinahl COMPLETE and PubMed. The contents of the articles were then analysed by reading them both individually and jointly and themes and subthemes were identified. Results: The analysis regarding the use of dogs in clinical care resulted in two themes: Activity and Presence. The theme Activity describes how dogs were used to carry out activities that were specifically designed for a particular purpose. The theme Presence describes how dogs have been used as company, where the activities were not particularly structured but the dogs had a positive impact just by being present. The analysis regarding the effect dogs in clinical care have on patients resulted in three themes: Physical health, Psychological health and Participation. These describe the effects that the dogs have had on patients. These were exclusively positive. Discussion: The strengths and weaknesses of the method of this review are discussed in the section Method discussion. In the section Results discussion, the results are discussed. They have been primarily positive to the use of dogs in clinical care; however, in some cases the results were faint.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times