Affordable Access

Man gör ju allt : En studie om könsmönster och könsöverskridande handlingar hos fritidspedagoger

Authors
  • Stenman, Sandra
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie handlar om fritidspedagogers agerande och resonemang kring att motverka traditionella könsmönster. Studiens teoretiska utgångspunkter var symboliskt respektive strukturellt genus. En central fråga var om fritidspedagoger menade att de kunde motverka att barnen påverkas av stereotypa könsmönster genom medvetna könsöverskridande handlingar. Två fritidshemsavdelningar med både kvinnlig och manlig personal observerades och intervjuer med de fyra pedagogerna genomfördes. Under observationerna noterades vilka arbetsuppgifter som förekom och vem som utförde dem. Intervjuerna fokuserade på fritidspedagogers fördelning av arbetsuppgifter och hur de motiverade sina val. Studiens resultat tyder på att fritidspedagoger ofta agerar medvetet för att motverka traditionella könsmönster och att de mestadels gör samma arbetsuppgifter oberoende av kön. De tycker att det är viktigt att inte förstärka könsstereotypa roller och gör därför ibland tvärtemot normen. Resultatet visade också att kvinnligt kodade sysslor är vanligare än manliga i fritidshemsverksamhet. Studiens analys och diskussion berör svårigheterna med att välja arbetsuppgifter samt fritidspedagogers individualitet kontra könsmönster.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times