Affordable Access

“Man går in på Youtube sen hittar man danserna och sen dansar man såhär” : En barndomsstudie med inriktning digitalt medierad dans

Authors
  • Freiholtz, Tilde
  • Veberg, Elin
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte består av två delar där första delen handlar om att närma oss barns perspektiv gällande estetik där dans i förskolan är centralt. Detta genom att undersöka vilka kunskaper barn besitter om dans samt hur de förmedlar dessa. Den andra delen av syftet synliggör förskollärares och barnskötares beskrivningar av barns kunskaper om dans och hur barn förmedlar denna kunskap. Båda delarna av syftet är med avseende på den digitala utveckling som möjligen påverkar dagens barndom. Studien tar utgångspunkt i barndomssociologin, samt estetiskt teoretiska begrepp. För att undersöka och få svar på studiens frågeställningar har en kvalitativ metod använts i form av fokusgruppsamtal med barn, barnskötare och förskollärare. Genom att använda en induktiv tematisk analys som analysmetod har en analys av studiens empiri möjliggjorts. Resultatet visar på att barn besitter olika kunskaper om dans och denna kunskap är ofta i anknytning till digitalt innehåll och dansen förmedlas utifrån barns egna aktörskap och intresse. Resultatet synliggör även förskollärares och barnskötares beskrivningar där de ofta upplever barns kunskapande om dans i relation med den digitalisering som möjligen präglar dagens barndom. Sammanfattningsvis upplevs barns kunskap om dans med avseende på digitalt innehåll likt marknadsestetik som påverkar hur dessa kunskaper förmedlas. / The purpose of the study consists of two parts, the first of which highlights children's perspectives on aesthetics, with dance in preschool being central. This is done by examining what knowledge children have about dance and how they communicate this. The second part of the purpose highlights preschool teachers' and nursery attendants' descriptions of children's knowledge of dance and how children transmit this knowledge. Both aspects of the aim are with respect to the digital developments that have possibly influenced today's childhood. The study draws on the sociology of childhood, as well as aesthetic theoretical concepts. In order to investigate and obtain answers to the study's research questions, a qualitative method was used in the form of focus group interviews with children, nursery attendants and preschool teachers. By using a thematic analysis as a method of analysis, an analysis of the study's empiricism has been made possible. The results show that children possess different knowledge about dance and this knowledge is often related to digital content and dance is conveyed based on children's own agency and interest. The results also highlighted the descriptions of preschool teachers and nursery attendants where they often perceive children's knowledge of dance in relation to the digitalization that possibly characterizes today's childhood. In conclusion, children's knowledge of dance in relation to digital content is perceived to be similar to market aesthetics that influence how this knowledge is communicated. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times