Affordable Access

Man behöver verkligen varandra : En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen / You really need each other : A qualitative study regarding what factors affect the social workers work situation and what experiences the social worker have of social support in the workplace

Authors
  • Johnsträd, Martina
  • Jonsson, Per
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Titel: “Man behöver verkligen varandra” - En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen. Författare: Martina Johnsträd och Per Jonsson Arbetssituationen för socialsekreterare är idag mycket komplex, arbetsbelastningen är hög, många kommuner lider av hög personalomsättning och sjukskrivningarna har de senaste åren ökat. En skyddsfaktor för när arbetssituationen präglas av höga krav och låg kontroll är socialt stöd. Socialt stöd har visat sig ha en skyddande effekt även i de fall då arbetsbelastningen är hög. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare upplevde sin arbetssituation och hur de upplevde det sociala stödet på arbetsplatsen. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: “Vilka faktorer påverkar socialsekreterares arbetssituation?” och “Vilka erfarenheter har socialsekreterare av socialt stöd på arbetsplatsen?” Uppsatsen genomfördes utifrån en kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sju socialsekreterare yrkesverksamma inom barn- och familj eller ekonomiskt bistånd. Krav-kontroll-stödmodellen användes som teori för att analysera uppsatsens resultat. Enligt uppsatsens resultat framkom att socialsekreterarna värderade socialt stöd högst av allt när det kom till avgörande faktorer för att trivas och stanna på en arbetsplats. Majoriteten av socialsekreterarna hade en positiv upplevelse av sin arbetssituation trots att de upplevde hög arbetsbelastning och andra påfrestningar i arbetet vilket förklaras med krav-kontroll-stödmodellen där hög kontroll ihop med höga krav utformar en arbetssituation som främjar lärande och kan begränsa negativ stress.   / Title: "You really need each other" - A qualitative study regarding what factors affect the social workers work situation and what experiences the social worker have of social support in the workplace.  Authors: Martina Johnsträd and Per Jonsson  The work situation for social workers today is very complex, the workload is high, many municipalities suffer from high staff turnover and sick leave has increased in recent years. A factor that has a protective effect against high work demands and low control is social support. Social support has been shown to have a protective effect even in cases where the workload is high. The purpose of the study was to investigate how social workers experienced their work situation and how they experienced social support in the workplace. The purpose is concretized in the following questions: "What factors affect the social secretary's work situation?" and "What is the experience of social workers with social assistance in the workplace?" The study was conducted based on a qualitative method and consisted of interviews with seven social workers working with children and families or financial assistance. The demand-control-supportmodel were used to analyze the results of the study. According to the results of the study, it shows that the social workers valued social support most of all when it came to decisive factors for well-being and staying in a workplace. The majority of social workers had a positive experience of their work situation despite experiencing high workload and other stresses at work, which is explained by demandcontrol-supportmodel where high control together with high demands shapes a work situation that promotes learning and can limit negative stress. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times