Affordable Access

" Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

Authors
  • Abuhassira, Svitlana
  • Mihoh, Nur
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i dessa tre förskolor uttrycker att de arbetar för att främja språkutvecklingen hos barn med ett annat modersmål än svenska samt att analysera förskolornas innemiljö och uppfattningar om dess påverkan på flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån syftet ställdes dessa frågeställningar: Vilka strategier och metoder uttrycker pedagoger att de använder pedagoger för att främja flerspråkiga barns språksutveckling? På vilket sätt uttrycker pedagoger att modersmålet kan stödja utvecklingen av det svenska språket hos flerspråkiga barn? och Hur synliggörs flerspråkiga barns alla språk i förskolan? Den metod som använts är kvalitativa intervjuer med tre förskollärare i tre olika förskolor samt tre observationer av de förskolornas lärmiljö. Den teoretiska referensramen för studien utgörs av den sociokulturella teorin, samt av centrala teoretiska begrepp modersmål, flerspråkighet, kodväxling, scaffolding och digitala verktyg. Resultatet visar att det finns fler likheter mellan de olika pedagogernas arbetssätt när det gäller flerspråkighet samt att förskollärarna använder sig av scaffolding i arbetet med flerspråkiga barn. Samtliga förskolor arbetar språkutvecklande genom att använda sig av böcker, musik, bildstöd, digitala verktyg och samverkan med vårdnadshavare. De deltagande pedagogerna diskuterar och lyfter fram vikten av att uppmärksamma alla barns modersmål som finns i barngruppen. De är eniga om att modersmålet underlättar barns andraspråkutveckling. Förskollärarna betonar vikten av att barn erbjuds en inspirerande och stimulerande miljö, vilket ses som mötesplatser för lärande och utveckling. I lärmiljön synliggörs barns alla språk på olika sätt till exempel att det finns flaggor som representerar barnens ursprung, hälsningsfraser, bilder på olika länders ord och siffror uppsatta på väggarna i förskolornas miljöer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times