Affordable Access

Mångkulturell undervisning i svenskämnet : Lärarstudenters perspektiv på inkluderande svenskundervisning / Multicultural Education in the Swedish Language Subject : The Perspectives of Pre-service Teachers on an Including Swedish Language Education

Authors
  • Floryd, Vanja
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna fallstudie deltar fyra svensklärarstudenter i en fokusgruppintervju som syftar till att undersöka deras attityder till innehållet i teorier och metoder inom mångkulturell undervisning (multicultural education). Genom intervjun, tidigare forskning och relevant litteratur fokuseras frågeställningen: Vilka attityder har svensklärarstudenter till innehållet i mångkulturella undervisningsteorier ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv? Analysen jämför intervjuinnehållet mot två inriktningar inom mångkulturell undervisning: den liberala respektive den kritiska mångkulturella undervisningen. Resultat presenteras enligt tre teman: studenternas attityder till innehållsintegrering, likvärdighetsarbete och möjliggörande i svenskämnet utifrån mångkulturella undervisningsperspektiv. De övergripande slutsatserna är att svensklärarstudenterna är positiva till att integrera material och arbetssätt i enlighet med mångkulturella undervisningsteorier och skulle vilja ha utökade möjligheter att främja elevers personliga utveckling och språkliga självkänsla. Utöver detta ställer sig studenterna tveksamma till en alltför hög grad individanpassad svenskundervisning i jämförelse med mångkulturell undervisning och de har ett kluvet förhållningssätt till att belysa elevers olikheter i klassrummet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times