Affordable Access

Mångfald i förskolans barnlitteratur : En enkätstudie

Authors
  • Viberg, Pernilla
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Inledning Denna studie fokuserar på mångfalden i förskolans barnlitteratur. Ur ett normkritiskt perspektiv undersöks om och hur mångfald återfinns i barnlitteraturen på förskolan, både i bokhyllan och i undervisningen.  Syfte Studiens syfte är att undersöka om mångfald finns representerad i förskolans barnlitteratur Metod Datainsamlingsmetoden som används är en digital enkätundersökning skapad via SUNET Survey. Denna enkät bestående av 13 frågor publicerades i sex Facebookgrupper för pedagogeri förskolan och besvarades av 115 respondenter. Datan analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. I SPSS utfördes analyser för att få fram medelvärde och standardavvikelse samt frekvensanalyser. För att uppmärksamma samband mellan de olika variablerna användes även korrelationsanalys och korstabeller. Resultaten sammanställdes sedan i tabell och diagram format.  Resultat Resultatet visar att respondenterna generellt har en positiv syn på mångfald i barnlitteratur. Mångfalden finns till stor del återspeglad i förskolans barnlitteratur. Vissa av mångfalds kategorierna representeras mer än andra i barnlitteraturen på förskolorna. Spridning kring vilka kategorier av mångfald som används i undervisningssyfte är stor, där vissa kategorier återfinns i undervisningen på de flesta förskolor medan andra bara används på ett fåtal. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times