Affordable Access

Målstyrning inom Försäkringsbolag X : En fallstudie om hur Försäkringsbolag X arbetar med målstyrning utifrån de externa restriktionerna / Goal management within Insurance company X : A case study of how Insurance company X works with goal management based on the external restrictions

Authors
  • Ringqvist, Adam
  • Turstedt, Victor
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur försäkringsbolag X arbetar med målstyrning samt hur den upplevs av rådgivarna. Vidare syftar den även till att analysera hur de externa restriktionerna påverkar försäkringsbranschens målstyrningsarbete.    Frågeställning: Hur arbetar försäkringsbolag X med målstyrning utifrån de externa  restriktionerna samt hur upplevs de uppsatta målen av rådgivarna?   Metod: Studien har utgångspunkt i kvalitativ metod med en deduktiv ansats.  Den genomförda studien är en fallstudie, där ett försäkringsbolag har studerats. Respondenterna inom försäkringsbolaget innefattas av VD, affärsområdeschef, försäljningschef samt rådgivare.   Slutsats: Utifrån studien kan vi konstatera en avsaknad av anpassad målstyrning utformad specifikt för försäkringsbranschen. Försäkringsbolag X har anpassat sin målstyrning utifrån restriktionerna genom att inte använda några belöningar och således har ett viktigt steg i målstyrningen försvunnit. Vidare kan vi även konstatera vikten av inflytande vid målformulering, vikten av strukturell feedback samt mål anpassade efter kompetensnivå. / Purpose: The study aims to investigate how Insurance company X works with goal management and how it is experienced by the advisers. Furthermore, it also aims to demonstrate how external restrictions affect the insurance industry's goal management.   Research question: How does Insurance company X work with goal management based on the external restrictions and how are these goals experienced by the advisers?     Methodology: The study is based on qualitative method with deductive approach. The completed study is a case study, where an insurance company has been studied. The respondents are included by the CEO, business area manager, sales manager and advisers.   Conclusion: Our conclusion is that there is no customized goal management designed specifically for insurance companies. Insurance company X has adapted its goal management from the restrictions by not using any rewards. By that, an important step in the goal management has disappeared. Furthermore, our conclusions show the importance of influence on goal setting, the importance of structural feedback and goals adapted to competence.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times