Affordable Access

Lokalizace výroby podniku SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. / Localization of Production of the Company SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

Authors
  • Ponížilová, Jana
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na posouzení výhodnosti lokalizace výroby vybrané společnosti. Cílem je vyhodnocení procesních nákladů, přesun části výroby ze závodu nacházejícího se v nevýhodné lokalitě z hlediska dopravních nákladů a dosažení ekonomického efektu pro společnost. První část práce je zaměřena na teoretická a metodologická východiska související s tématem, druhou část tvoří představení vybrané společnosti, která je vyhodnocena po ekonomické stránce. K posouzení procesních nákladů je aplikována procesní analýza a metoda ABC analýzy. Výsledky analýz jsou posouzeny z hlediska výše procesních nákladů a po přesunu části výroby je proveden přepočet, který vykázal úsporu celkových logistických nákladů společnosti. Na základě této skutečnosti je navržen přesun části výroby do jiné lokality s výhodnější dopravní dostupností. Společnost tím dosáhne úspory celkových procesních nákladů a je tak splněn původní záměr dosažení ekonomické efektivnosti. / The diploma thesis is focused on profitability evaluation of production localization of selected company. The aim is to evaluate process costs, to transfer part of the production from a plant which is located in an unsuitable locality in term of the transport costs and reaching of economic effect for the company. First part of the thesis is focused on theoretical and methodological solutions which are related to the topic, second part consists of introduction of selected company which is then economically evaluated. For evaluation of the process costs is used a process analysis and a method of ABC analysis. Outcomes of the analyses are evaluated from the level of process costs point of view and after a transfer of part of the production is carried out a recalculation which shows saving of total logistic costs of the company. Based on this fact is then proposed the transfer of part of the production into locality with more suitable availability of transport. Herewith the company reaches saving of total process costs and thus is reached the initial goal of achieving economical efficiency. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times