Affordable Access

Lekens betydelse för lärandet : Åtta fritidslärares uppfattningar om lekens betydelse för lärandet

Authors
  • Sundell, Linda
  • Tuvesson, Martin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Utifrån tidigare forskning som vi tagit del av och fördjupat oss i så väcktes det en del oro över att det akademiska lärandet ska ta över lekens roll som lärandeform. Alltför få inser den stora betydelsen som leken för med sig till barnens lärande, istället anser tyvärr många att barnen “bara leker”. Faktum är att de lär sig en mängd olika kunskaper i leken som till exempel viktiga sociala förmågor, kroppskontroll samt olika akademiska kunskaper som bidrar till ett livslångt lärande. Fritidshemmet har dessutom fått ett eget kapitel i Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem som Skolverket införde 2010, Skolverket (2017). Detta innebär att fritidslärarna har ett styrdokument över vad som förväntas av dem att lära ut till barnen på fritidshemmet. Därav var vårt syfte med studien att tolka hur åtta fritidslärare uppfattar hur barnen lär sig genom lek. Metoden vi valde för att samla empiri var genom semistrukturerade intervjuer. I vårt resultat redovisar vi respondenternas skilda åsikter och gemensamma syn. Vi redovisar även respondenternas uppfattningar gällande att barnen genom olika former av lekar får utlopp för sin fantasi och kreativitet som de i sin tur tar lärdom av och förkovrar sig i ett livslångt lärande. Slutsatsen som vi kan se i vår studie är att fritidslärarnas uppfattar att leken har betydelse för barnens lärande, detta främst genom de olika förmågorna som de tillgodogör sig på fritidshemmet såsom sociala förmågor, motoriska färdigheter och praktiskt lärande. / <p>2020-06-08</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times