Affordable Access

Analýza přístupu Lean Six Sigma / Lean Six Sigma Approach Analysis

Authors
  • Keprdová, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá metodologiemi Lean a Six Sigma a jejich kombinací, tzv. Lean Six Sigma přístupem. Cílem práce je nejprve zmiňované přístupy popsat, vysvětlit jednotlivé fáze cyklu DMAIC a nástroje, které se v nich používají, vysvětlit přínos těchto metodologií a poté se zabývat konkrétními příklady aplikace Six Sigma a Lean Six Sigma. Tyto případové studie budou následně porovnány a poznatky z nich načerpané poslouží v závěrečné kapitole práce pro aplikaci Lean Six Sigma projektu v prostředí firmy, kde je autorka diplomové práce zaměstnána. / This diploma thesis is focused on Lean and Six Sigma approach and their combination called Lean Six Sigma methodology. The aim of the thesis is to describe both mentioned approaches, explain particular phases of DMAIC cycle and tools mainly used within the phases, to explain benefits of described approaches and also to deal with examples of Six Sigma and Lean Six Sigma deployment. The case studies will be then compared with each other and their knowledge and findings will be applied to Lean Six Sigma project in the conditions of company where the diploma thesis author is employed. / 639 - Katedra managementu kvality / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times