Affordable Access

Lastnosti egerolizina bakterije Spirosoma linguale

Authors
  • Snoj, Jaka
Publication Date
Sep 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Egerolizini so družina majhnih (13-20 kDa) &#946 / -strukturiranih proteinov, ki jih najdemo pri predstavnikih evkariontov in prokariontov. Večina egerolizinov interagira z membranskimi lipidi, pri določenih pa so odkrili lastnost porotvornosti v interakciji s proteinskim partnerjem. Bakterije, ki imajo v operonu poleg gena za egerolizin še gen za protein, ki intreragira z egerolizinom, izkazujejo insekticidne lastnosti. Ena izmed bakterij, pri kateri so zasledili operon z genom za egerolizin in z genom za protein, ki domnevno tvori insekticidni kompleks, je bakterija Spirosoma linguale. Namen mojega magistrskega dela je bil pridobiti rekombinantni egerolizin SlinAg in protein SlinB, ki imata gena na skupnem operonu bakterije S. linguale. Izolirana proteina nam omogočita karakterizacijo interakcije teh dveh proteinov, med seboj in v interakciji z lipidnimi membranami. Iz genomske DNA bakterije S. linguale smo pomnožili gen za egerolizin SlinAg in gen za proteinski partner SlinB. Proteina smo izrazili v heterolognem ekspresijskem sistemu v bakteriji Escherichia coli. Z nikljevo afinitetno kromatografijo smo izolirali egerolizin v topni obliki. Z uporabo cirkularnega dikroizma smo določili sestavo sekundarne strukture rekombinantnega egerolizina in dokazali predominantno &#946 / -strukturiranost proteina. Proteina SlinB nismo pridobili v topni obliki, zato nismo preverili v kolikor proteina tvorita kompleks na membrani.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times