Affordable Access

L’Administració pública al Títol IV de la Constitució espanyola de 1978 perfls constitucionals i declinació aplicativa després de quatre dècades de vigència: perfls constitucionals i declinació aplicativa després de quatre dècades de vigència

Authors
  • Boix Palop, Andrés
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DIALNET
Keywords
Language
Catalan
License
Unknown
External links

Abstract

La Constitució espanyola no estableix grans transformacions de fons sobre el model d’Administració pública, amb les seues pròpies regles de funcionament, anterior a la seua aprovació. Hi fxa, però, principis clàssics de tot Dret democràtic modern com a elements essencials del model d’administració pública constitucional, com ara el principi de legalitat de l’actuació administrativa (art. 103.1 CE) o el de la plena subjecció de l’actuació administrativa al control judicial (art. 106.1 CE). Addicionalment, a preceptes com l’article 105 CE, apareix un mandat constitucional clar en favor d’una Administració pública més oberta, participativa i transparent. Totes tres idees que, en tant que coherents amb el model europeu d’Administració pública, han estat desenvolupades durant aquestes quatre dècades d’evolució constitucional de la mà del Dret europeu, que apareix com a gran factor explicatiu de l’evolució i declinació aplicativa del nostre text constitucional als últims anys. / The Spanish Constitution did not force major transformations on the foundations of the previously in force Public Administration model. However, it fxed some classical principles, common to any modern democratic legal system, as essential elements of the new constitutionally abiding Spanish Public Administration, such as the principle of legality of the administrative action (art. 103.1 CE) or its full subjection to judicial control (article 106.1 CE). Additionally, article 105 CE stablishes a clear constitutional mandate in favor of a more open and transparent Public Administration. All these three ideas, while consistent with the modern European model of Public Administration, have been developed during these four decades of constitutional evolution in accordance with European Law, which appears to be the most important vector in the evolution of our constitutional text in recent years. / La Constitución española no establece grandes transformaciones de fondo sobre el modelo de administración pública, con sus propias reglas de funcionamiento, anteriores a su aprobación. Fija, sin embargo, principios clásicos de todo derecho democrático moderno como elementos esenciales del modelo de administración pública constitucional, como el principio de legalidad de la actuación administrativa (art. 103.1 CE) o el de la plena sujeción de la actuación administrativa al control judicial (art. 106.1 CE). Adicionalmente, en preceptos como el artículo 105 CE, aparece un mandato constitucional claro en favor de una administración pública más abierta, participativa y transparente. Tres ideas que, en tanto que coherentes con el modelo europeo de administración pública, han sido desarrolladas durante estas cuatro décadas de evolución constitucional de la mano del derecho europeo, que aparece como gran factor explicativo de la evolución y declinación aplicativa de nuestro texto constitucional en los últimos años.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times