Affordable Access

Laborativa arbetssätt inom matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om betydelsen av laborativa arbetssätt med taluppfattning i fokus

Authors
  • Andelius, Rebecca
  • Linnér, Erica
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det här är en systematisk litteraturstudie om betydelsen av laborativa arbetssätt för effektiv utveckling av elevers taluppfattning. Syftet med denna studie är att synliggöra om och hur laborativa arbetssätt gynnar mellanstadieelevers taluppfattning utifrån ett konstruktivistisk synsätt. Den konstruktivistiska utgångspunkten grundar sig i Piagets tankar kring huruvida varje individ konstruerar och uppfattar sin egen verklighet genom egna erfarenheter och upplevelser. Studien tar stöd från åtta olika vetenskapliga publikationer som alla har analyserats utifrån vår vetenskapliga utgångspunkt, konstruktivism. För att besvara de frågeställningar som studien presenterar har kategoriseringar gjorts utifrån en innehållsanalys. Studiens kategorier; ett arbetssätt för alla, främja taluppfattning, variation för effektivitet. Resultatet indikerar på att laborativa arbetssätt är av effektiv karaktär om dessa används på ett verklighetsnära och konkret sätt kopplat till lärandemål. Resultatet i relation till analys och diskussion framställer nödvändiga och effektiva laborativa verktyg för att utveckla elevers taluppfattning. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times