Affordable Access

Etikettdesign och prisklass för röda viner / Label design and price range for red wines

Authors
  • Lawergren, Filip
  • Thunholm, Robin
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan designfaktorer och prisklass på rödvinsetiketter. För att kartlägga förekommande designfaktorer har en visuell innehållsanalys gjorts inom tre olika prisklasser hämtad från Systembolagets hemsida. Utifrån den visuella innehållsanalysens resultat designades tre vinetiketter för varje prisklass. För att ta reda på om dessa designfaktorer hade ett samband med den tänkta prisklassen testades vinetiketterna mot konsumenter genom en webbenkät. Slutsatsen var att det fanns vissa generella drag som skiljer prisklasserna åt även om många designfaktorer var vanligt förekommande för alla prisklasser. Utifrån respondenternas svar visade sig vissa av designfaktorerna vara mer eller mindre tydliga för den tilltänkta prisklassen. / This study aims to examine whether there is a connection between design factors and price on wine labels for red wines. To identify occurring design factors, a visual content analysis was made from three different price ranges brought from the Swedish Alcohol Retailing Monopoly’s website. Based on the visual content analysis results three wine labels for each price range was designed. To find out if these design factors were associated with the intended price range, the wine labels were tested on consumers with a web survey. The conclusion was that there was some general features that distinguish price range classes, although many design elements were common for all price ranges. Based on the respondents answers it turned out that some of the design factors were more or less clear to the intended price range.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times