Affordable Access

Lärares uppfattningar om att undervisa inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer för årskurs F-3. : En kvalitativ analys om lärares uppfattningar inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer för årskurs F-3 samt de ramfaktorer som påverkar undervisningen i ämnet .

Authors
  • Jenssen, Anna
  • Svensson, Ellen
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att belysa och analysera lärares uppfattningar om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer för årskurs F-3. För att besvara de formulerade frågeställningarna intervjuades fyra grundskollärare som under läsåret 22/23 arbetade som klasslärare i årskurs 3. Intervjuformen som användes var semistrukturerade intervjuer. Analysen av den insamlade empirin gjordes med stöd i ramfaktorteorin samt tidigare forskning inom ämnet. Resultaten visade att lärarna saknar kunskap och erfarenheter av att undervisa om kunskapsområdet, samt att personliga och strukturella faktorer påverkar hur lärarna uppfattar och tar sig an undervisningen av detsamma. Oavsett vilken inställning lärarna hade till kunskapsområdet tog de alla upp att det fanns svårigheter med att implementera det i undervisningen på grund av bristande kompetens och fortbildning. Efter att ha genomfört denna studie upplever vi att det finns kunskapsluckor hos berörda lärare när det kommer till att undervisa i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer, vilket kan resultera i att deras elever inte får en likvärdig utbildning inom kunskapsområdet.   

Report this publication

Statistics

Seen <100 times