Affordable Access

Lärares arbetssätt och stöttning för att utveckla elevers talade språk : I en flerspråkig kontext i grundskolans tidiga årskurser

Authors
  • Sofri, Carima
  • Nilsson, Jessika
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om några lärares undervisning och deras erfarenheter av att undervisa i flerspråkiga klassrum för att stärka elevers muntliga utveckling i det svenska språket. Studien undersöker de arbetssätt och den stöttning som lärarna använder i undervisningen samt de utmaningar och möjligheter som uppstår i flerspråkiga klasser. Studien antar en kvalitativ forskningsansats med observationer och semistrukturerade intervjuer med sex legitimerade lärare i flerspråkiga klasser. Bearbetning av materialet sker genom en tematisk analys där resultatet analyseras och diskuteras i relation till tidigare forskning och mot den sociokulturella teorin som belyser vikten av lärande och utveckling i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet tar även hänsyn till mångkultur och individens kulturella erfarenheter och traditioner. Av studien framkommer hur lärarna engagerar eleverna i samtal och diskussioner där de fått möjlighet att använda sitt muntliga språk. Lärarna använder interaktionen i klassrummet för att stötta eleverna med olika frågor och uppmaningar. Även klassrumsmiljön visade sig utgöra en viktig del i deras arbete. Utmaningar i lärarnas undervisningspraktik visade sig vara elevers begränsade ordförråd och tidsaspekten av lärandet. Däremot möjliggör flerspråkiga klasser transspråkande arbetssätt, givande samtal samt en möjlighet för både elever och lärare att utvecklas.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times