Affordable Access

Kybernetické hrozby proti kritické informační infrastruktuře v ČR / Cyber Threats against Critical Information Infrastructure of the Czech Republic

Authors
  • štusák, michal
Publication Date
Jun 25, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem bakalářské práce je popis a analýza stavu kybernetických hrozeb v České republice se zaměřením na kritickou informační infrastrukturu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy kybernetické bezpečnosti a kritické informační infrastruktury. Dále jsou uvedeny subjekty podílející se na zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky. V praktické části jsou popsány a analyzovány jednotlivé kybernetické hrozby. Detailní rozbor pak je proveden ke kybernetické hrozbě Distributed denial-of-service (DDoS) útoku a jeho dopadu na kritickou informační infrastrukturu. Následně je navržen způsob ochrany proti této hrozbě. / The subject of the bachelor thesis is a description and analysis of the state of cyber threats in the Czech Republic with a focus on critical information infrastructure. The theoretical part defines the basic concepts of cyber security and critical information infrastructure. The following are the entities involved in ensuring the cyber security of the Czech Republic. The practical part describes and analyzes the individual cyber threats. A detailed analysis is then performed on the cyber threat of a Distributed denial-of-service (DDoS) attack and its impact on critical information infrastructure. Subsequently, a method of protection against this threat is proposed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times