Affordable Access

Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

Authors
  • Ahlgren, Lovisa
  • Fernández Stenman, Lucia
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. För att kunna erbjuda en god vård utifrån kvinnornas behov behövs mer kunskap om deras upplevelser.  Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av förlossningsdepression samt vården i samband med detta.  Metod: Allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Databaserna Pubmed, Psycinfo och CINAHL användes till litteratursökningen. Resultatet baserades på 11 originalartiklar med kvalitativ ansats, som var skrivna mellan 2008-2019. Artiklarnas kvalitet granskades.  Resultat: Vid sjukdomen upplevde flera mödrar känslan av misslyckande, hopplöshet och de påverkades av stigman runt sjukdomen att framstå som en dålig mamma. Isolering och ensamhet upplevdes av många mödrar. Stöd i form av bekräftelse och förståelse upplevdes vara en grund för återhämtning. Mödrarna upplevde också bristfällig kunskap om PPD. En del mödrar upplevde vården som stöttande och givande, medan en del upplevde den som bristfällig eftersom bland annat sjukvårdspersonal försökte normalisera känslorna.  Slutsats: Resultaten skulle kunna tolkas som att många upplevelser berodde på bristfällig kunskap om PPD hos kvinnor och hos olika yrkeskategorier inom vården. Eftersom PPD är en del av vårt samhälle bör ökad kunskap hos sjuksköterskor inom öppenvården främjas för att ge mödrar en bättre vård och hälsa.   / Background: Postpartum depression (PPD) affects 12 % of women. PPD comes after childbirth and usually appears within four weeks. Today there is poor knowledge about mental ill related to PPD. Women have also limited knowledge about how and where to seek care. To be able to offer good care based on women’s needs, more knowledge about their experience is needed.  Purpose: To investigate the experiences of women with Postpartum Depression (PPD) and the healthcare in conjunction to this.  Method: General literature study with descriptive design. The Pubmed, Psykinfo and CINAHL databases were used for the literature search. The result was based on 11 original articles with a qualitative approach, written from 2008-2019. The quality of the articles were examined.    Result: During the PPD period, several mothers experienced the feeling of failure, hopelessness and felt affected by the stigma around the disease, to appear as a bad mother. Isolation and loneliness were experienced by many mothers. Therefore support in the form of affirmation and understanding was seen as a basis for recovery. Poor knowledge about PPD was a common experience. Some mothers perceived the care as supportive and rewarding, while some women felt that the care was not good because healthcare professionals tried to normalize their feelings.  Conclusion: The results of the study could be interpreted that many experiences from women depend on poor knowledge of PPD in both mothers with PPD and in different health care professionals. Since PPD is a part of our society, increased knowledge of nurses non-institutional care should be encouraged for the reason to give mothers with PPD better care and health. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times