Affordable Access

Kvinnans självkänsla efter en mastektomi : - en allmän litteraturöversikt

Authors
  • Karlsson, Anna
  • Persson, Charlotte
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Innan 75 års ålder beräknas var nionde kvinna få diagnosen bröstcancer. Mastektomi är den primära behandlingen vid bröstcancer. Förlusten av bröst kan leda till förändrad självkänsla. Studien är förankrad i Merleau-Pontys begrepp levd kropp. Vilket inbegriper förhållandet mellan själ och kropp.     Syfte: Syftet var att belysa kvinnans självkänsla efter en mastektomi.   Metod: Studien utgår från en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett genom informationssökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed. Urvalet resulterade i åtta artiklar.   Resultat: Huvudområden som urskiljdes var Kroppsuppfattning och självbild med underområdet Bröstets psykiska och fysiska påverkan, huvudområdet Mastektomi och dess påverkan på kvinnan med underområdena Försvunnen helhet och Mastektomins positiva inverkan, samt huvudområdet Sjuksköterskans roll.   Slutsats: Det finns ett samband mellan mastektomerade kvinnors ålder, civilstånd och eventuell genomgången bröstrekonstruktion och deras självkänsla. Dessa faktorer påverkade varandra i varierande grad. Självkänslan påverkades av förändringen av utseendet vilket ledde till en minskad känsla av femininitet och förlust av identitet. Sjuksköterskan kan genom ett holistiskt synsätt och med kontinuitet och lyhördhet stötta kvinnan som genomgått en mastektomi så att hon på ett optimalt sätt bibehåller sin självkänsla.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times