Affordable Access

Kvinnan som objet d’art : En undersökning kring anatomisk smyckesdesign och feminism / The woman as objet d’art : A study of anatomical jewelry design and feminism

Authors
  • Scherman Knutsson, Evelina
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The intent of this examination is to study anatomical jewelry design, withreproductions of the clitoris and uterus, its feminist connection and symbolism.Three Swedish female designers represent the foundation for this study, wheretheir specific jewelry is analyzed. Choice of designers are Clit co,Feministsmeden and Statement by Lann, a presentation of them can be found inthe second part on page 15. The main question in this study is; How come thewoman's body and genitals have become jewelry and how are these symbolslinked to feminism? Are these anatomical images inclusive or exclusive from agender perspective? The method in this survey focuses on semiotics and imageanalysis with inspiration from discourse analysis and hermeneutics, with atheory rooted in gender, feminism and exposition of the female body. Byfocusing on signification and intention, the study reaches a hypotheticalconclusion about the connection between anatomical jewelry and feminism.  / Syftet med denna undersökning är att studera anatomisk smyckesdesign, med återgivningenav klitoris och livmodern, dess feministiska anknytning och symbolik. Tre svenska kvinnligadesigners står som material för studien, där deras specifika smycken analyseras. I del två avarbetet presenteras de utvalda kreatörerna Clit co, Feministsmeden och Statement by Lann.Huvudfrågan i denna studie är; Hur kommer det sig att kvinnans kropp och könsorgan harblivit smycken och hur är dessa symboler kopplade till feminism? Är dessa anatomiskaskildringar inkluderande eller exkluderande ur ett genusperspektiv? Metoden i studienfokuserar på semiotisk bildanalys med inspiration ur diskursanalys och hermeneutik, medteori förankrad i genus, feminism och kroppspolitik. Genom att fokusera på budskap ochintention når studien en hypotetisk slutsats kring sambandet mellan anatomiska smycken ochfeminism.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times