Affordable Access

Kvantifikace akumulované aktivity v jaterních lézích s využitím metody Monte Carlo / Quantification of time-integrated activity in liver lesions employing Monte Carlo

Authors
  • burešová, soňa
Publication Date
Sep 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Problematika plánování a verifikace terapie je velmi aktuální téma v cílené radionuklidové terapii. Byla provedena rešerše provádění dozimetrie u dostupných radionuklidových terapií, s důrazem na terapie se 131I a 131I mIBG. Byly zmíněny rovněž aktuální trendy v radionuklidové terapii. V rámci experimentální části byla analyzována data pacientů podstupujících 131I mIBG terapii ve FN Motol a byly stanoveny hodnoty kontrastu jater. Byl sestaven virtuální fantom, se kterým byly prováděny Monte Carlo simulace v programu Gate. Byly simulovány tři hodnoty kontrastů (tři kvartily pacientských dat) a postupně byly k trupu přidávány vrstvy tuku. Srovnáním získaných výstupů ze simulace s pacientskými daty byly určeny koeficienty pro korekci na hloubku uložení léze. Pomocí těchto koeficientů lze zpřesnit provádění plánování a verifikace terapie. / Targeted radionuclide therapies, their planning and verification have recently become a frequently discussed topic. In this work, a summary of dosimetry approaches for targeted radionuclide therapies is provided with an emphasis on 131I and 131I mIBG therapy. Current trends in radionuclide therapy are also mentioned. The main purpose of the experimental part is a determination of coefficients for a lesion depth correction. Firstly, imaging data of patients who underwent 131I mIBG therapy in Motol University Hospital are analysed and liver contrasts are calculated. Some of the patients’ contrast values are incorporated into the Monte Carlo (MC) simulations in Gate programme. A virtual phantom is created to execute these MC simulations and fat layers are successively added to the virtual phantom. Finally, an example of a coefficients application is presented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times