Affordable Access

Kvalifikovaná zahraniční pracovní síla ve strojírenském průmyslu / Qualified foreign labor force in the engineering industry

Authors
  • svobodová, magdaléna
Publication Date
Sep 04, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem mé bakalářské práce je kvalifikovaná zahraniční pracovní síla ve strojírenství. Ve své práci se nejprve věnuji výkladu základních pojmů, týkajících se migrace, základní kategorizaci cizinců, uvádím možnosti a způsoby pracovních povolení a možnosti trvalého pobytu na území naší republiky. Dále je uvedený základní legislativní rámec a základní principy migrační politiky České republiky. Rozebírám faktory ovlivňující výběr cílové země a aspekty integrace cizinců do naší společnosti. V praktické části se věnuji přehledu kvantitativních a kvalitativních charakteristik, vlastní metodice výběru vhodných pracovníků, jednotlivým etapám vlastního procesu výběru s důrazem na dotazníkový systém a výběrové pohovory. Na základě uvedených údajů jsem pak navrhla vlastní dotazník pro uchazeče o zaměstnání. Cílem mé práce bylo vytvořit dotazník jako nástroj, pro co nejrychlejší zařazení a rozčlenění jednotlivých žadatelů podle jejich profesního zaměření, vzdělání, délky dosavadní praxe apod., jako první krok celého procesu výběru uchazeče o zaměstnání. / The subject of this bachelor thesis is Qualified foreign labor force in the engineering. In my thesis, I first deal with the interpretations of basic concepts related to migration, the basic categorization of foreigners, I present the possibilities and methods of work permits and the possibility of permanent residence in the territory of our republic. The basic legislative framework and basic principles of the migration policy of the Czech Republic are also presented. I analyze the factors influencing the choice of the target country and aspects of the integration of foreigners into our society. In the practical part, I am dedicated to the overview of quantitative and qualitative characteristics, the methogology of selecting suitable employees, the individual stages of the selection process, with an emphasis on the questionnaire system and the selection interviews. Based on that data, I then create my own questionnaire for job applicants. The aim of my thesis was to create a questionnaire as a tool for the fastest possible classification and selection of individual applicants according to their professional focus, education, length of experience so far, etc., as the first step of the entire process of selecting a job applicant.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times