Affordable Access

Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå. / Evaluation of knowledge for existing research regarding one to one digitalization within social sciences at upper secondary level.

Authors
  • Damber, Andreas
  • Bengtsson, Philip
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. Frågeställningen lyder: “Vad säger tidigare forskning om ETE-påverkan på undervisningspraktiker ur ett lärar- ochelevperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap?” För att kunna svara på frågeställningen har en sökprocess i databaserna ERIC via EBSCO, Libsearch och Swepub genomförts där texter som berör ämnet kartlagts och sammanställts. I översikten presenteras nya undervisningspraktiker som möjliggörs med ETE, till exempel flipped classroom, samt anledningar till att ett motstånd till ETE råder bland lärare och elever. Slutsatsen som dras är att digitaliseringen av skolan måste ses som en förändringsprocess där lärare behöver navigera på ett hav fyllt med nya möjligheter. Slutligen förs en diskussion som berör ETE-digitaliseringens konsekvenser, innan tankar gällande framtida forskning presenteras. / The purpose of the knowledge overview is to find out how one-to-one (ETE) digitization affects teaching practices from both a student and teacher perspective with the main focus on social studies. The overview is made with support from relevant research. The question is: "What does previous research say about the impact of ETE on teaching practices from a teacher and student perspective with a main focus on social studies?" In order to be able to answer the question, a search process has been carried out in the ERIC databases via EBSCO, Libsearch and Swepub, where texts concerning the subject have been mapped and compiled. The overview presents new teaching practices that are made possible with ETE, such as a flipped classroom, as well as reasons why there is opposition to ETE among teachers and students. The conclusion drawn is that the digitalisation of the school must be seen as a process of change where teachers need to navigate a sea filled with new opportunities. Finally, a discussion is held concerning the consequences of ETE digitization, before thoughts regarding future research are presented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times